ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre Çalışan Katılımı

ISO 45001:2018  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre Çalışan Katılımı

ISO 45001:2018 :2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardına göre, sistemi kurarken, güncellerken ve iyileştirirken, çalışanların katılımının sağlanması ve bu doğrultuda çalışanlara danışma hakkının verilmesi gereklidir. ISO 45001:2018 standardı çalışan katılımını 5.4 maddesinde incelemektedir;

5.4 Çalışanların görüşlerinin alınması ve çalışanların katılımı

ISO 45001:2018 , olay incelemeleri, risk değerlendirmeleri ve ayrıca iç denetim dahil kontrol ve izleme faaliyetleri dahil olmak üzere İSG yönetim sistemi gerekliliklerine yönetim dışı rollerin katılımının teşvik edilmesini gerektirir. İdari olmayan çalışanların olay araştırmaları, risk değerlendirmeleri, kontrol ve izleme faaliyetleri ve iç denetim dahil olmak üzere İSG yönetimine katılımının sağlanması gereklidir.

ISO 45001:2018 standardına göre, Çalışanların  İSG yönetim sistemine ve onu destekleyen süreçlere katılımı, organizasyonun bilgiye dayalı kararlar vermesini sağladığı için etkili İSG yönetiminin temel şartıdır.

ISO 45001:2018 e göre İSG yönetim sistemini kurarken dikkate almanız gereken hususlar;

Danışma ve katılım için gerekli görülen süreçleri, zamanı, eğitimi ve kaynakları sağlayın;

İSG yönetim sistemi hakkında açık, anlaşılır ve ilgili bilgilere zamanında erişim sağlayın;

Çalışan  önerilerine yanıt vermeme, dil veya okuryazarlık zorlukları, Çalışan  katılımını engelleyen politikalar ve kaldırılamayanları en aza indirgeme gibi katılımın önündeki engelleri belirleyin ve kaldırın;

Bir dizi İSG sorunuyla ilgili olarak yönetim dışı çalışanlara danışmayı teşvik edin;

Yönetim dışı çalışanların çeşitli İSG faaliyetlerine ve kararlarına katılımını teşvik edin.

Etkili danışma ve katılımı sağlamanın en iyi yolunu ve sağlık ve güvenlik komiteleri gibi resmi mekanizmalar kurması gerekip gerekmediğini belirlemek kuruluşunuzun alacağı karara bağlıdır. İstişare, çalışanların görüşlerini araştırmak ve bunları dikkate almakla ilgili olsa da, bir karar vermeden önce katılım ortak karar verme ile ilgilidir, örneğin ortaklaşa bir risk değerlendirmesi yapmak ve eylemleri kabul etmek veya kuruluşun İSG politika ve hedeflerine karar verirken dahil olmak vb. Gibi çalışmaları ISO 45001:2018 e göre sistem kurarken dikkate alabilirsiniz.

ISO 45001:2018 e göre sistem kurarken, küçük kuruluşlar için tüm çalışanları tartışmalara ve karar alma süreçlerine dahil etmek etkili olabilirken, daha büyük kuruluşlarda bir veya daha fazla Çalışan  temsilcisi atamak daha etkili olabilir. Danışma ve katılım için diğer mekanizmalar arasında odaklanmış ekip toplantıları, çalıştaylar, Çalışan  anketleri ve öneri programları yer alır.

Çalışanların  istişare ve katılımı süreçlerinin yüklenicileri ve diğer ilgili tarafları içermesini sağlamalısınız, örneğin, organizasyonun yönetim sistemi kapsamında olmayan bölümlerinde çalışan, ilgili olduğu durumlarda organizasyonun kontrolü altında işleri yürüten kişiler. Bu, örneğin, yeni veya aşina olmadıkları tehlikelerle başa çıkma gibi konularda yüklenicilerle istişareyi içerebilir.

ISO 45001:2018 e göre çalışanların katılabileceği tipik faaliyetler şunları içerir:

ISO 45001:2018 e göre Tehlikeleri belirlemek ve riskleri ve fırsatları değerlendirmek;

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için eylemlerin belirlenmesi;

Yetkinlik gereksinimlerinin belirlenmesi ve eğitim ihtiyaç analizi yapılması;

Neyin iletilmesi gerektiğini ve bunun nasıl yapılacağını belirlemek;

Kontrol önlemlerinin belirlenmesi ve bunların etkili bir şekilde uygulanması ve kullanılması;

Olayları ve uygunsuzlukları araştırmak ve düzeltici eylemleri belirlemek;

İSG politika ve hedeflerinin geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi;

Yeni veya iyileştirilmiş İSG düzenlemeleri ve prosedürleri geliştirmek.

ISO 45001:2018 e göre Danışma ihtiyacını değerlendirirken, kuruluşunuzun aşağıdakileri dikkate aldığından emin olun:

Yeni veya bilinmeyen tehlikeler (yükleniciler tarafından ortaya çıkabilecek olanlar dahil);

Yeni süreçler, prosedürler veya çalışma modelleri;

Binaların ve tesislerin inşası, değiştirilmesi veya kullanımının değiştirilmesi;

Yeni veya değiştirilmiş ekipmanın tanıtımı;

Yeni veya değiştirilmiş kontroller;

Yeni kimyasalların veya malzemelerin kullanımı;

Acil durum düzenlemelerindeki değişiklikler;

Yasal ve / veya diğer şartlardaki değişiklikler;

ISO 45001:2018 standardı kapsamında Danışma konuları şunları içermelidir;

ISO 45001:2018, İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi;

ISO 45001:2018 İSG politikasını oluşturmak;

ISO 45001:2018 Uygun olduğu şekilde kurumsal rollerin, sorumlulukların ve yetkilerin atanması;

ISO 45001:2018 Yasal ve diğer gerekliliklerin nasıl yerine getirileceğini belirlemek;

ISO 45001:2018 İSG hedeflerini belirlemek ve bunlara ulaşmak için planlama yapmak;

ISO 45001:2018 Dış kaynak kullanımı, satın alma ve yükleniciler için uygulanabilir kontrollerin belirlenmesi;

ISO 45001:2018 Neyin izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini belirlemek;

ISO 45001:2018 Bir denetim programının planlanması, oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi;

ISO 45001:2018 Sürekli iyileştirmenin sağlanması.

Kuruluşunuz, ISO 45001:2018 standardına göre sistem kurarken ve işletirken, İSG uygulamalarının geliştirilmesi ve gözden geçirilmesi ve uygun olduğunda İSG yönetim sisteminin geliştirilmesinde çalışanların aktif ve sürekli katılımını ve onlarla istişareyi teşvik etmelidir. Katılım düzenlemeleri her türlü yasal ve diğer şartları dikkate almalıdır.

ISO 45001:2018  e göre yönetim sisteminizi kurarken ve/veya revize ederken Mflow dokümanlar uygulaması ile hazırlarken, kayıtlarınıza Mflow kayıtlar uygulaması ile tutarak zaman kazanabilir, kaynaklarınızı doğru yönetebilir ve kayıtların zamanlarını atlamazsınız.

Hazırlayan: Nalan Acar

Dijital Denetçi /Danışman / Eğitmen

 

Icon