GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ GFSI GEREKLİLİKLERİ

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ İLE İLGİLİ GFSI GEREKLİLİKLERİ

Gıda Güvenliği Kültürü ile İlgili GFSI Gerekliliği

GFSI’ın gıda güvenliği kültürü ile ilgili olarak belirlediği gereklilik aşağıda net şekilde açıklanmıştır.

Üst yönetimin Gıda Güvenliği Yönetim Sistemini kurma, uygulama, sürdürme ve sürekli iyileştirme taahhüdünün kanıtı sağlanacaktır. Bu, asgari olarak aşağıdakilerden oluşan gıda güvenliği kültürünün unsurlarını içerecektir:

• İletişim,

• Eğitim,

• Çalışanlardan gelen geri bildirimler ve

• Gıda güvenliği ile ilgili faaliyetlerde performans ölçümü.

GFSI Rehber Soruları

GFSI, bir kuruluşu GFSI onaylı bir sertifika programına göre gıda güvenliği kültürü ile ilgili denetlerken kullanılabilecek bir dizi yol gösterici soru hazırlamıştır. Bu sorular hem denetleyenler hem denetlenenler tarafından kullanılabilecek rehber sorulardır.

FSSC 22000 Standardı ile GFSI Rehber Sorularının Karşılaştırılması

FSSC yayınladığı kılavuz doküman ile, GFSI rehber sorularının ISO 22000:2018 ve FSSC 22000 ek gereksinimleriyle nasıl bağlantılı olduğunu göstermiştir.

İster ISO 22000:2018 gıda güvenliği yönetim sistemine isterseniz de GFSI onaylı FSSC 22000, BRCGS, IFS gibi bir gıda güvenliği yönetim sistemine sahip olun kurum kültürü ile olarak GFSI Rehber sorularını kullanabilirsiniz. Rehber sorulara ve bu soruların ISO 22000:2018 ve FSSC 22000 ek gereksinimleriyle bağlantılarına aşağıda ki tablodan ulaşabilirsiniz.

GFSI Rehber sorularına karşılık, işletmenizde gerçekleştirilen faaliyetler kısmını doldurarak, gıda güvenliği kültüründe hangi aşamada olduğunu ve eksikliklerinizi tespit edebilirsiniz. Lütfen doldururken sorulara evet/hayır şeklinde cevaplar vermeden adım adım neler yaptığınızı yazarak doldurunuz.

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ UNSURU: 1. İLETİŞİM

GFSI Rehber Sorular

ISO 22000:2018

İşletmenizde Gerçekleşen Faaliyetler

Üst yönetimin gıda güvenliği kültürünü desteklediğini gösteren unsurlar nelerdir?

Clause 5.1 d)

Üst yönetim, etkili gıda güvenliği yönetiminin önemini ileterek ve FSMS gerekliliklerine, geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklere ve gıda güvenliği ile ilgili karşılıklı olarak üzerinde anlaşmaya varılan müşteri gereksinimlerine uymanın önemini bildirerek GGYS ile ilgili liderlik ve taahhüt gösterecektir.

 

Üst yönetim mesajı gıda güvenliği beklentilerini tüm çalışanlara iletmek için nasıl kullanılıyor?

Madde 5.2.2, a) ve b)

Gıda güvenliği politikası şöyle olacaktır:

a) dokümante edilmiş bilgi olarak mevcut olmalı ve muhafaza edilmelidir;

b) iletilmek, anlaşılmak ve

organizasyon içindeki tüm seviyelerde uygulanan;

 

 

Şirketinizin vizyonu ve misyonu, her ikisi de tüm personel tarafından anlaşılacak şekilde açıkça ifade edilmiş mi?

 

Madde 5.2.2, b)

Gıda güvenliği politikası, kuruluş içindeki tüm seviyelerde iletilecek, anlaşılacak ve uygulanacaktır;

 

Tüm çalışanların sorumluluklarını bildiğinden ve gıda güvenliği ile ilgili görevlerinden sorumlu tutulduklarından ve sorumlulukların birbiriyle iyi bağlantılı olduğundan emin misiniz?

Madde 5.3.1

Üst yönetim, ilgili roller için sorumlulukların ve yetkilerin kuruluş içinde atanmasını, iletilmesini ve anlaşılmasını sağlamalıdır.

Madde 7.4.3

Kuruluş, gıda güvenliği üzerinde etkisi olan konuların iletilmesi için etkili bir sistem kurmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. FSMS'nin etkinliğini sürdürmek için kuruluş, gıda güvenliği ekibinin aşağıdaki değişiklikler hakkında zamanında bilgilendirilmesini sağlamalıdır: a) – m)

 

Şirketinizin gıda güvenliği beklentilerini ve bunların her karara nasıl uygulanacağını açıklayabilir misiniz?

Madde 4.2

Kuruluşun gıda güvenliği ile ilgili olarak geçerli yasal, düzenleyici ve müşteri gerekliliklerini karşılayan ürün ve hizmetleri tutarlı bir şekilde sağlama yeteneğine sahip olmasını sağlamak için kuruluş, şunları belirleyecektir:

a) FSMS ile ilgili ilgili taraflar;

b) FSMS'nin ilgili taraflarının ilgili gereksinimleri.

Kuruluş, ilgili taraflara ve gereksinimlerine ilişkin bilgileri belirlemeli, gözden geçirmeli ve güncellemelidir.

Madde 6.2

Kuruluş, ilgili fonksiyon ve seviyelerde FSMS için hedefler belirlemelidir.

 

Stratejiniz, doğru kararların alınmasını sağlamak için uygun gözetim ile hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermenizi sağlıyor mu?

Madde 4.1

Kuruluş, amacı ile ilgili olan ve FSMS'nin amaçlanan sonuçlarına/sonuçlarına ulaşma yeteneğini etkileyen dış ve iç hususları belirlemelidir.

Kuruluş, bu dış ve iç konularla ilgili bilgileri tanımlamalı, gözden geçirmeli ve güncellemelidir.

Madde 6.3

Kuruluş, personel değişiklikleri de dahil olmak üzere FSMS'de değişiklik ihtiyacını belirlediğinde, değişiklikler planlı bir şekilde gerçekleştirilecek ve iletilecektir.

Kuruluş şunları dikkate alacaktır:

a) değişikliklerin amacı ve olası sonuçları;

b) FSMS'nin devam eden bütünlüğü;

c) değişiklikleri etkin bir şekilde uygulamak için kaynakların mevcudiyeti;

d) sorumlulukların ve yetkilerin tahsisi veya yeniden tahsisi.

Madde 9.3

Üst yönetim, sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için kuruluşun FSMS'sini planlı aralıklarla gözden geçirmelidir.

 

Endüstri bilgi ve tecrübenizi kullanmanın işinize yönelik potansiyel tehlikeleri veya riskleri belirlemeye yardımcı olduğu örnekleri belirleyebilir misiniz?

Madde 4.1

Kuruluş, amacı ile ilgili olan ve FSMS'nin amaçlanan sonuçlarına/sonuçlarına ulaşma yeteneğini etkileyen dış ve iç hususları belirlemelidir.

Kuruluş, bu dış ve iç konularla ilgili bilgileri tanımlamalı, gözden geçirmeli ve güncellemelidir.

 

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ UNSURU: 2. EĞİTİM

En son gıda güvenliği eğitiminiz ne zamandı ve ne öğrendiniz?

Madde 7.2, b)

Kuruluş, gıda güvenliği ekibi ve tehlike kontrol planının işleyişinden sorumlu olanlar da dahil olmak üzere bu kişilerin uygun eğitim, öğretim ve/veya deneyim temelinde yetkin olmasını sağlamalıdır.

 

Kendi alanlarındaki tehlike ve risk yönetimi kontrollerinin neden bu kadar önemli olduğunu ve bunlara uyulmamasının sonuçlarının ne olacağını anlamak için personeli nasıl eğitirsiniz?

Madde 7.3

Kuruluş, kendi kontrolü altında çalışan tüm ilgili kişilerin, iyileştirilmiş gıda güvenliği performansının faydaları ve GGYS gerekliliklerine uymamanın etkileri de dahil olmak üzere, GGYS'nin etkinliğine bireysel katkılarının farkında olmalarını sağlamalıdır.

 

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ UNSURU: 3. ÇALIŞANLARDAN GELEN GERİ BİLDİRİMLER

Siz veya ekibinizden biri en son ne zaman bir gıda güvenliği endişesini dile getirdiniz?

 

Madde 5.3.3

Tüm kişilerin, FSMS ile ilgili sorun(lar)ı belirlenen kişi(ler)e bildirme sorumluluğu olacaktır.

 

Kuruluşunuzda gıda güvenliğine nasıl katkıda bulunuyorsunuz?

Madde 7.3, c)

Kuruluş, kontrolü altında çalışan tüm ilgili kişilerin, iyileştirilmiş gıda güvenliği performansının faydaları da dahil olmak üzere, GGYS'nin etkinliğine bireysel katkılarının farkında olmalarını sağlamalıdır.

 

İnsanlar gıda güvenliği beklentilerine ne ölçüde bağlı ve bu doğrultuda hareket ediyor?

 

Madde 7.1.2

Kuruluş, etkin bir FSMS'yi işletmek ve sürdürmek için gerekli kişilerin yetkin olmasını sağlamalıdır (bkz. 7.2).

 

Dokümanlarınız, çalışanların gıda güvenliği kararlarını ve davranışlarını desteklemek için mi tasarlandı mı?

 

Madde 7.5.1, b)

Kuruluşun FSMS'si, kuruluş tarafından FSMS'nin etkinliği için gerekli olarak belirlenen dokümante edilmiş bilgileri içerecektir;

 

Çalışanlar gıda güvenliği ile ilgili protokol ve talimatların tasarımı ve geliştirilmesi ile ilgileniyor mu?

Madde 5.3.2

Gıda güvenliği ekip lideri şunlardan sorumlu olacaktır:

a) FSMS'nin kurulmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve güncellenmesini sağlamak;

b) gıda güvenliği ekibinin çalışmalarını yönetmek ve organize etmek;

c) ilgili eğitimin sağlanması ve

Gıda güvenliği ekibinin yetkinlikleri (bkz. 7.2);

d) etkinliğin üst yönetime raporlanması ve FSMS'nin uygunluğu.

 

GIDA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ UNSURU: 4.GIDA GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER PERFORMAN ÖLÇÜMÜ

Gıda güvenliği performansınız nasıl ölçülür?

Madde 9.1.2

Kuruluş, PRP ‘ler ve tehlike kontrol planı (bakınız 8.8 ve 8.5.4), iç denetimler (bakınız 9.2) ve dış denetimler ile ilgili doğrulama faaliyetlerinin sonuçları dahil, izleme ve ölçümden kaynaklanan uygun veri ve bilgileri analiz etmeli ve değerlendirmelidir.

Madde 9.3.2

Yönetim gözden geçirme toplantı girdileri

 

Ölçtüğünüz şey (örn. müşteri şikayetleri; prosedürlere uygunluk, verimlilik vb.) gıda güvenliği kültürünüzü nasıl etkiler?

• Ölçümleriniz, gıda güvenliği önlemleri ile çakışsa bile hacim/verimlilik ile ilgili mi?

Madde 9.1.2

Kuruluş, PRP'ler ve tehlike kontrol planı (bakınız 8.8 ve 8.5.4), iç denetimler (bakınız 9.2) ve dış denetimler ile ilgili doğrulama faaliyetlerinin sonuçları dahil, izleme ve ölçümden kaynaklanan uygun veri ve bilgileri analiz etmeli ve değerlendirmelidir.

Madde 10.2

Kuruluş, FSMS'nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirecektir.

Üst yönetim, iletişim (bakınız 7.4), yönetimin gözden geçirmesi (bakınız 9.3), iç denetim (bakınız 9.2), doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarının analizi (bakınız 8.8.2) aracılığıyla kuruluşun FSMS'nin etkinliğini sürekli olarak iyileştirmesini sağlamalıdır. , kontrol önlem(ler)inin ve kontrol önlem(ler)inin kombinasyon(lar)ının doğrulanması (bakınız 8.5.3), düzeltici faaliyetler (bakınız 8.9.3) ve FSMS güncellemesi (bakınız 10.3).

 

Değişimi nasıl öngörüyor, yönetiyor ve buna yanıt veriyor, geçmişten ders alıyor ve geleceğe nasıl hazırlanıyorsunuz?

Madde 6.1.1

FSMS için plan yaparken, kuruluş 4.1'de atıfta bulunulan hususları ve 4.2'de atıfta bulunulan gereksinimleri dikkate almalıdır ve

4.3 ve ele alınması gereken riskleri ve fırsatları belirleyin:

a) FSMS'nin amaçlanan sonuca/sonuçlara ulaşabileceğine dair güvence vermek;

b) arzu edilen etkileri geliştirmek;

c) istenmeyen etkileri önlemek veya azaltmak;

d) sürekliliği sağlamak, gelişme

 

“Ramak kalalarınızı” nasıl gözden geçiriyorsunuz ve bu bilgileri gıda güvenliği sisteminizde iyileştirmeler yapmak için nasıl kullanıyorsunuz?

Madde 8.9.1

Kuruluş, OPRP'lerin ve CCP'lerin izlenmesinden elde edilen verilerin, yetkin ve düzeltmeleri ve düzeltici faaliyetleri başlatma yetkisine sahip atanmış kişiler tarafından değerlendirilmesini sağlamalıdır.

Madde 10.3

Üst yönetim, FSMS'nin sürekli olarak güncellenmesini sağlamalıdır. Bunu başarmak için gıda güvenliği ekibi, FSMS'yi planlı aralıklarla değerlendirecektir. Ekip, tehlike analizini (bakınız 8.5.2), oluşturulmuş tehlike kontrol planını (bakınız 8.5.4) ve oluşturulmuş PRP'leri (bakınız 8.2) gözden geçirmenin gerekli olup olmadığını değerlendirecektir. Güncelleme faaliyetleri aşağıdakilere dayalı olacaktır:

a) iç ve dış iletişimden gelen girdiler (bkz. 7.4);

b) FSMS'nin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliği ile ilgili diğer bilgilerden gelen girdiler;

c) doğrulama faaliyetlerinin sonuçlarının analizinden elde edilen çıktılar (bkz. 9.1.2);

d) yönetimin gözden geçirmesinden elde edilen çıktılar (bakınız 9.3).

Sistem güncelleme faaliyetleri, dokümante edilmiş bilgi olarak saklanmalı ve yönetimin gözden geçirmesine girdi olarak rapor edilmelidir (bkz. 9.3).

 

Kaynak: FSSC 22000 Food Safety Guidence 

Hazırlayan: Sibel Taşhan Yurtseven

Icon